Meedenken over beleid van de school

De medezeggenschapsraad denkt mee over beleidsvoorstellen van het schoolbestuur en de directie, alsmede over de wijze waarop de beleidslijnen worden uitgezet. Gevraagd en ongevraagd kan de medezeggenschapsraad uitspraken doen over het reilen en zeilen van de school. Daarbij maakt de MR gebruik van haar instemmingsbevoegdheid en/of haar adviesbevoegdheid. Wanneer er zaken in uw omgeving zijn waarvan u denkt dat het een bestuursaangelegenheid is waar onvoldoende aandacht aan geschonken wordt, of u hebt een goed idee: meld het ons! Wij zullen dan proberen naar voldoening te handelen. U kunt contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 geledingen:

  • de personeelsgeleding, gekozen uit en door het personeel van de school
  • de oudergeleding, gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van de school.Elckerlyc is onderdeel van de Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland.

Deze stichting heeft een overkoepelende Medezeggenschapsraad, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Beide geledingen worden vertegenwoordigd in deze GMR.

De vergaderingen

De MR vergadert ongeveer elke zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De definitieve datum van de eerstvolgende vergadering wordt in de nieuwsbrief gepubliceerd.

Notulen, Jaarverslagen

De goedgekeurde notulen en de jaarverslagen zijn op te vragen bij de schooladministratie of bij de secretaris van de MR, bovendien worden ze onder de ouders verspreid via de mail.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top